separador

separador

    KAS YRA FBB?          FBB FILIALAI         ŠALTINIAI         RENGINIAI         MELSKIMÉS        NUORODOS         KONTAKTAI     

...

Kas yra FBB?

separador"Mano namai
bus vadinami
maldos namais
visoms tautoms."
(Izaijo 56,7)
FBB yra nauji tarptautiniai dvasiniai "maldos namai";
maldos armija ...
nauja dvasiné bendrija Šventojoje Dvasioje
tiems, kuriuos pašauké Dievas ...
iš viso pasaulio,
tarnauti Jam ir Jo Bažny čiai ...
kaip Katalikai, charizmatai, misionieriai užtarějai ...
ir yra atvira visiems Kristaus Kūno užtarėjams.

FBB yra sukurta tarpusavio susitarimu tų
kurie turi Dievo pašaukimą
užtarti vieningoje, atsiduodančioje, sutelktoje maldoje
Šventosios Dvasios meilěje ir galyběje,
ypač meldžiant Šventosios Dvasios veikimo
visoje Katalikų Bažnyčioje.

Kaip Dievo Meilěs misionieriai,
FBB užtarějai gyvena ir tarnauja savo
grupěse, parapijose, tarnystěse ir bendruomeněse.
Jie periodiškai susitelkia bendrai maldai,
keliaudami kaip misionieriai į piligrimines keliones
užtarti Bažnyčią tam tikroje tautoje ar vietoje.

FBB jau yra įkurta ir dar kuriasi kaip nauja
rivati Kristaus tikinčiųjų asociacija daugelyje
kataliki škų arki/vyskupijų visame pasaulyje...
ir siekia tapti Popiežiaus teisių Privačia
tikinčiųjų asociacija Katalikų bažnyčioje.